UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR

Uputstvo za korištenje godišnjeg odmora sačinjeno je u skladu sa odredbama važeg Zakona o radu FBiH i Pravilnika o radu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Svrha ovog uputstva je na jednom mjestu pružiti sve potrebne informacije vezane za ostvarivanje prava na godišnji odmor.

 1. Za svaku kalendarsku godinu, imate pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom ugovorom o radu,
 2. Ukoliko ste se prvi put zaposlili ili imate prekid između dva radna odnosa duži od 15 dana, pravo na ostvarivanje godišnjeg odmora stičete nakon proteka šest mjeseci neprekidnog rada. U ovom slučaju, ipak imate pravo na jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada,
 3. U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene spriječenosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku pruznaje u staž osiguranja,
 4. Pri utvrđivanju dana godišnjeg odmora, uzimamo u obzir da je radno vrijeme raspoređeno na pet radnih dana,
 5. Godišnji odmor možete koristiti iz jednog ili više dijelova. Ukoliko godišnji odmor koristitte u dva ili više dijelova, vodite računa o tome da prvi dio godišnjeg odmora u trajanju od najmanje 12 radnih dana mora iskorisiti u toku trajanja kalendarske godine, a preostali dio godišnjeg odmora možete iskoristiti najkasnije do 30.06. naredne godine.
 6. Da bi godišnji odmor mogli prenijeti iz jedne u drugu kalendarsku godinu, morate isti početi koristiti u tekućoj godini.
 7. Imate pravo na korištenje jednog dana godišnjeg odmora kada želite, uz obavezu da obavijestite Poslodavca o tome najmanje tri dana prije olaniranog korištenja,
 8. Molimo vas da svoje godišnje odmore planirate blagovremeno, vodeći računa o neometanoj organizaciji posla za vrijeme vašeg odsustva,
 9. Ukoliko planirate korisiti godišnji odmoru trajanju dužem od jednog dana molimo Vas da blagovremeno, a najkasnije osam dana prije, doneste Vaš zahtjev za godišnji odmor potpisan od strane neposrednog rukovodica u HR Službu,
 10. Zahtjev za korištenje godišnjeg odmora možete pronaći na sljedećem linku: https://hr.ius.edu.ba/hr-document-templates .
 11. Prilikom ispunjavanja vašeg Zahtjeva za godišnji odmor, molimo vas da pribavite broj protokola pozivom na broj 957-107, te nakon što vaš neposredni rukovodilac potpiše zahtjev za godišnji odmor, isti donesete u HR Službu radi okončanja započete procedure,
 12. Ukoliko ste član akademskog osoblja, molimo vas da u Zahtjevu za korištenje godišnjeg odmora u rubrici označenoj „za fakultetsko osoblje“, naznačite da li imate predavanja ili vježbe u planiranom periodu odsustva, te ukoliko imate, uz zahtjev priložite obrazloženje o eventualnoj odgodi časova i predavanja odnosno o odgovarajućoj zamjeni za period vašeg odsustva,
 13. Potrudit ćemo se da u roku od najviše 48 h procesuiramo Vaš zahtjev te vam isti dostavimo na vašu e-mail adresu.